วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสุธรรมา รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.09-003หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกอก
29  พ.ค. 2566
ซื้อข้าวสารอาหารแห้งจัดชุดใส่บาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของคลินิคชุมชนอบอุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำที่ตั้งรองรับถังขยะฐานคอนกรีตเสริมเหล็กสี่เหลี่ยมปูกระเบื้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์อื่น (เก้าอี้อัลลอยด์) สำหรับบริการประชาชนที่เข้ามาใช้พื้นที่สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลจัตุรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ห้องเทศกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 83-0560 ชย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมการ จัดงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง