วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
โครงการปรับปรุงฝ้าอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลจัตุรัส
28  พ.ค. 2567
ซื้อชุดตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ 3 มิ.ย 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
จ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.ถนนสุจิตรา ซอยบ้านหมวดประสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ชนิดเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)