เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

ประวัติความเป็นมา

 ประวัติ เดิมเทศบาลตำบลจัตุรัสได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลจัตุรัส ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2499 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 14 เล่ม 74 ตอนที่ 4 ลงวันที่ 7 มกราคม 2500 และได้เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2509 ต่อมาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

เทศบาลตำบลจัตุรัส ตั้งอยู่ที่ 444 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
เทศบาลตำบลจัตุรัส อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ 38 กิโลเมตร หากเดินทางจากกรุงเทพฯใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)ผ่านรังสิต วังน้อย จนถึงสามแยก จังหวัดสระบุรี เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหมายเลข 2(ถนนมิตรภาพ) แล้วแยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวง หมายเลข 201 ที่อำเภอสีคิ้ว อำเภอด่านขุนทด เข้าสู่เทศบาลตำบลจัตุรัส ระยะทาง 292 กิโลเมตร และจากจังหวัดนครราชสีมา ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ-ขอนแก่น) ผ่านตำบลจอหอ เลี้ยงซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 205 ผ่านอำเภอโนนไทย ตรงไปจนถึงสี่แยก ตำบลหนองบัวโคก เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 201 ถึงเทศบาลตำบลจัตุรัส รวมระยะทาง 81 กิโลเมตร