เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อพญาแลองค์ประจำอำเภอจัตุรัส และพิธีถวายช้าง [ 7 มี.ค. 2567 ]21
2 เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 14 ก.ย. 2566 ]54
3 ประกาศงานสงกรานต์เมืองสี่มุม [ 14 เม.ย. 2566 ]122
4 ประชาสัมพันธ์ สิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ [ 3 เม.ย. 2566 ]62
5 ประกาศจากเทศบาลตำบลจัตุรัส รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลจัตุรัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]285
6 ประกาศจากเทศบาลตำบลจัตุรัส📣📣 ด้วย เทศบาลตำบลจัตุรัส มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลจัตุรัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ม.ค. 2566 ]88
7 ขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานให้กับคนพิการ [ 2 พ.ย. 2565 ]54
8 ประกาศเทศบาลตำบลจัตุรัส เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์และหลักเกณฑ์การสอบปฏิบัติเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 18 ม.ค. 2565 ]85
9 ประกาศเทศบาลตำบลจัตุรัส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 7 ม.ค. 2565 ]148
10 การชำระป้ายภาษี ปี ๒๕๖๕ [ 29 ต.ค. 2564 ]143
11 ประกาศหลักเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์การสอบเป็นพนักงานจ้างของ ทต.จัตุรัส [ 18 ม.ค. 2564 ]76
12 ประกาศเทศบาลต่าบลจัตรัส เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 9 ธ.ค. 2563 ]84
13 ประกาศเทศบาลตำบลจัตุรัส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่าการตัดลือกบุคคลข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 14 ก.ย. 2563 ]83
14 ประกาศเทศบาลตำบลจัตุรัส เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป [ 1 ก.ย. 2563 ]74
15 ประกาศเทศบาลตำบลจัตุรัส เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ [ 1 ก.ย. 2563 ]74
16 ประกาศเทศบาลตำบลจัตุจัส เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จ.ชัยภูมิ [ 1 ก.ย. 2563 ]76