เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 14 ก.ย. 2566 ]7
2 ประกาศงานสงกรานต์เมืองสี่มุม [ 14 เม.ย. 2566 ]41
3 ประชาสัมพันธ์ สิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ [ 3 เม.ย. 2566 ]22
4 ประกาศจากเทศบาลตำบลจัตุรัส รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลจัตุรัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]81
5 ประกาศจากเทศบาลตำบลจัตุรัส📣📣 ด้วย เทศบาลตำบลจัตุรัส มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลจัตุรัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ม.ค. 2566 ]42
6 ขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานให้กับคนพิการ [ 2 พ.ย. 2565 ]16
7 ประกาศเทศบาลตำบลจัตุรัส เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์และหลักเกณฑ์การสอบปฏิบัติเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 18 ม.ค. 2565 ]34
8 ประกาศเทศบาลตำบลจัตุรัส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 7 ม.ค. 2565 ]55
9 การชำระป้ายภาษี ปี ๒๕๖๕ [ 29 ต.ค. 2564 ]49
10 ประกาศหลักเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์การสอบเป็นพนักงานจ้างของ ทต.จัตุรัส [ 18 ม.ค. 2564 ]29
11 ประกาศเทศบาลต่าบลจัตรัส เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 9 ธ.ค. 2563 ]36
12 ประกาศเทศบาลตำบลจัตุรัส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่าการตัดลือกบุคคลข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 14 ก.ย. 2563 ]39
13 ประกาศเทศบาลตำบลจัตุรัส เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป [ 1 ก.ย. 2563 ]31
14 ประกาศเทศบาลตำบลจัตุรัส เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ [ 1 ก.ย. 2563 ]37
15 ประกาศเทศบาลตำบลจัตุจัส เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จ.ชัยภูมิ [ 1 ก.ย. 2563 ]42