เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

คณะผู้บริหาร


นายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส
โทร:044-8513599 ต่อ 24


นายพิชัย  จันทร์สำเนียง

นางเต็มดวง สุรีฤทธิ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส

รองนายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส
โทร:044-851359 ต่อ 24

โทร:044-851359 ต่อ 24

นางงามจิตร์ นาสูงเนิน
นายประมูล ชาลีรินทร์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส
โทร:044-851359 ต่อ 24

โทร:044-851359 ต่อ 24
นายภุชงค์  คำทอง


ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส


โทร:044-851359 ต่อ 24
นายกอบโชค  อาจศิริ


ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส


โทร:044-851359 ต่อ 24
นายกันต์ธีร์ แก้วมา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลจัตุรัส
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลจัตุรัส
โทร.092-7575819

นายกันต์ธีร์ แก้วมา นางสาวชัญญณัท ฤทธิ์นอก
นายพยุงศักดิ์  อธินันท์ นายถนอม ท้าวจัตุรัส
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.092-7575819 โทร.080-8964164 โทร.089-8655662 โทร.061-0302694
นายชยพล  โชคทวีธัญกร นางสาวเจษฎาภรณ์  ภิรมย์ไทย นางสาวดาวรุ่ง บุญชลอ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ผู้อำนวยการกองยุทธศาตร์และงบประมาณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 โทร.096-9198954 โทร.064-4275235 โทร.044-851359 ต่อ 15