เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

สมาชิกสภาเทศบาล

นายประดิฐ  สุวรรณราษฎ
ประธานสภาเทศบาล

นายสุรศักดิ์  ชำนาญกุล
รองประธานสภา

นายอดิเรก  โพธินันท์
นายสิทธิพร  รินลา
นายนิทัศน์  สิงหะสรุยะ
นางสมพร  สุดรัก
นางเนื้อหอม  พงษ์เผือก
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล

นางสาวพัชรี  อุตฤทธิ์ นางสาวกะรัต   อรรคราช นางวาสนา  ขวัญบุญจันทร์ นายพิสิษฐิ ปานจินดานนท์ นายบุญญฤทธิ์ สิงหเสม 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:086-2628070