เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

สำนักปลัด


นายกันต์ธีร์ แก้วมา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.092-7575819   
นายเดชชาติ ฟ้ารักษา


หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

โทร.0857803815

- ว่าง -


นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


พันจ่าเอกสัมฤทธิ์ รุจาคม


เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน


นางสาวอัญญารัตน์  ประภาวงษ์
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
เจ้าพนักงานป้องกันฯปฎิบิบัติงาน
นางกฤษฎา มีสุวรรณ
นายเสนาะ ชำนาญศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานป้องกันฯ


นายสมชัย  รินลา
นายสาโรช หงษ์หลง นายชัยวัฒน์  ทุมพิศาล นายสุชาติ ชูสำโรง
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
- ว่าง -
- ว่าง -
นายอลงกต เพียกขุนทด
- ว่าง -
พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง พนักงานเทศกิจ