เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

สำนักปลัด


นายกันต์ธีร์ แก้วมา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.092-7575819   
นายเดชชาติ ฟ้ารักษา


หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

โทร.0857803815
- ว่าง -


นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ-ว่าง-


นิติกร(ปก./ชก.)
พันจ่าเอกสัมฤทธิ์ รุจาคม


เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน


นางสาวอัญญารัตน์  ประภาวงษ์
- ว่าง -
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและสาธารณภัย(ปง./ชง)
เจ้าพนักงานทะเบียน(ปง./ชง)
นางกฤษฎา มีสุวรรณ นายเสนาะ ชำนาญศรี นายสมชัย  รินลา
เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานขับรถยนต์
นายสาโรช หงษ์หลง นายชัยวัฒน์  ทุมพิศาล นายสุชาติ ชูสำโรง
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง

นายอลงกต เพียกขุนทด นายภูวนัย พงษ์อุดม
นายไมตรี  มะกรูดอินทร์
พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง พนักงานเทศกิจ