เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

กองคลัง

นางสาวชัญญณัท   ฤทธิ์นอก
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายศรายุทธ  เอื้อสามาสย์
นางสาวสุนันทา  เกษร นางพรทิวา มุขขุนทด
นักวิชาการคลังปฎิบัติการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานนางสุภาวรรณ  นิยมไทย นางอรสา  กำแหงหาญ นางสาวณัฐฏลักษณ์  ทองศรเจ้า
พนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน พนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวชัชชวัล คำเสนา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวนาตยา ผาเบ้า

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี