เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ

นายกันต์ธีร์ แก้วมา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลจัตุรัส
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลจัตุรัส
โทร.092-7575819

นายกันต์ธีร์ แก้วมา นางสาวชัญญณัท ฤทธิ์นอก
นายพยุงศักดิ์  อธินันท์ นายถนอม ท้าวจัตุรัส
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.092-7575819 โทร.080-8964164 โทร.089-8655662 โทร.061-0302694
นายชยพล  โชคทวีธัญกร นางสาวเจษฎาภรณ์  ภิรมย์ไทย นางสาวดาวรุ่ง บุญชลอ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 โทร.096-9198954 โทร.064-4275235 โทร.0958753932