เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

กองการศึกษา


นายถนอม ท้าวจัตุรัส
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวอรวิทย์ ชนไทย
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางทิฆัมพร เกิดสิน
นางสาวปราณี พลีคราม
นางปิยนาฏ  สินนพรัตน์
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการนางชนิตา เขตจัตุรัส
นางอ้อยทิพย์  บัวบาน
นางสาวธาลดา  ประทุมพันธ์
นางสาวศิริพร  รอนยุทธ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเสาวนีย์ เคแสง นายวสันต์ คงเจริญ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์