เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายชยพล  โชคทวีธัญกร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นางธนสิตา โชคทวีธัญกร นางจุฑามาศ สิทธิไทย
นางสาวปัญญากาญจน์ ภิรมย์กิจ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ

นายนคร มีสุวรรณ
นายบรรจง ชำนาณศรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง


นายไพฑูรย์ พงษ์เผือก
นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์เผือก
นายมังกร เพียรโนนลาว
นางสาวชลิตรัตน์ จำนงบุญ
พนักงานขับรถยนต์
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

นายกุศล ผ่องใส
คนงานทั่วไป