เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


นางสาวเจษฎาภรณ์  ภิรมย์ไทย
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


นางสาวกัญญาณัฐ คำจุมพล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวศิริลักษณ์ สีแดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ