เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชน [ 23 มี.ค. 2566 ]13
2 คู่มือประชาชนสำหรับ "การรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารทิจการของ อปท." [ 23 มี.ค. 2566 ]12
3 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 23 มี.ค. 2566 ]12
4 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 23 มี.ค. 2566 ]14
5 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 23 มี.ค. 2566 ]16
6 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 23 มี.ค. 2566 ]11
7 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 23 มี.ค. 2566 ]14
8 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 23 มี.ค. 2566 ]12
9 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 23 มี.ค. 2566 ]12
10 การจดทะเบียนพาณิชย์ %28ตั้งใหม่%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 23 มี.ค. 2566 ]14
11 การแจ้งขุดดิน [ 23 มี.ค. 2566 ]14
12 การแจ้งถมดิน [ 23 มี.ค. 2566 ]13
13 การช่วยเหลือสาธารณภัย [ 23 มี.ค. 2566 ]14
14 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 23 มี.ค. 2566 ]11
15 การรับชำระภาษีป้าย [ 23 มี.ค. 2566 ]13
16 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 23 มี.ค. 2566 ]13
17 การรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 23 มี.ค. 2566 ]13
18 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 23 มี.ค. 2566 ]12
19 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 23 มี.ค. 2566 ]13
20 การสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค [ 23 มี.ค. 2566 ]12